Noe gikk galt

Du kan forsøke å laste inn siden på nytt. Om feilen vedvarer kan du ta kontakt med oss på post@boldbooks.no.

Feilkode 418

Brukerbetingelser boldbooks.com

Sist endret: 13. mai 2024

Innhold

  • Generelle brukerbetingelser
  • Spesielt for forfattere/utgiveere
  • Spesielt for tjenesteleverandører
  • Endring av brukerbetingelsene
  • Personvern
  • Ansvar, klage tvist

Generelle brukerbetingelser

Formål

Boldbooks.com drives av BoldBooks AS (org.nr 917634327). Formålet med nettstedet er å gi forfattere og andre skribenter mulighet til å utgi sin egen bok, uten å gå veien gjennom et forlag. Nettstedet er en plattform for forfattertjenester, og BoldBooks formidler kontakt mellom kjøper og selger.

BoldBooks tar forbehold om skrivefeil i brukerbetingelsene og vi forbeholder oss retten til å rette opp feil uten forvarsel.

I brukerbetingelsene benyttes begrepet «leverandører» om de tjenesteleverandører som yter respektive tjenester via BoldBooks.

Publisering av innhold på nettsidene

Ved å publisere materiale på boldbooks.no, garanterer du herved at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til materialet.  BoldBooks fraskriver seg ethvert ansvar som måtte oppstå dersom du ikke har tilstrekkelige rettigheter til materialet og ved å akseptere våre vilkår bekrefter du at BoldBooks vil holdes skadesløse i nevnte tilfeller.

BoldBooks gjør ikke krav på eierskap til det materiale du publiserer på boldbooks.com.

BoldBooks forplikter seg ikke til å poste eller anvende det materiale du har levert. Videre forbeholder BoldBooks seg rett til å fjerne ethvert materiale du har postet til enhver tid og uten å informere deg om dette.

Den som legger inn og poster informasjon på nettstedet er fullt ut ansvarlig for innholdet i informasjonen, inkludert dens integritet og nøyaktighet, at den ikke er i strid med lov eller gjeldende regelverk og at den ikke medfører overtredelse av tredjepersons eiendomsrett eller personvern. Dette gjelder for både tekst, bilder, lenker til andre nettsteder o.a.

BoldBooks har rett men ikke plikt til å overvåke dette innholdet, og ha rett til å be kunden om å fjerne innhold som BoldBooks mener går ut over personvern- eller opphavsrettigheter, eller på annen måte er i konflikt med norsk lov. Om BoldBooks har grunn til å tro eller mistenker at kundens innhold bryter med opphavsrett eller norsk lov har BoldBooks rett til å fjerne eller slette dette innholdet.

Det er ikke tillatt å poste innhold som er støtende, uanstendig, vulgært, injurierende, truende, pornografisk eller annet som kan være eller er i strid med loven, eller gjeldende regelverk.

Brudd på brukerbetingelsene

BoldBooks kan suspendere eller permanent stanse din tilgang til dette nettstedet, og gripe ytterligere inn, hvis du bryter disse brukerbetingelsene. Du godtar å holde BoldBooks skadesløse for eventuelle tap eller skader som BoldBooks eller dennes lisensgivere eller BoldBooks-forretningspartnere, som følge av at du brøt disse brukerbetingelsene.

BoldBooks samarbeider med offentlige myndigheter som befaler eller ber BoldBooks om å oppgi identiteten til enhver person som bruker nettstedet på en måte som er i strid med loven.

Skatter og avgifter

Som bruker av plattformen er du selv ansvarlig for å etterleve dine forpliktelser i henhold til regnskaps- skatte-, avgifts- og trygdelovgivningen.

Felles regler om forpliktende tidsplan og forsinkelser

Partene avtaler en dato for oppstart, varighet og leveringsdato. Forfatter er forpliktet til å levere sitt manus innen avtalt oppstartsdato og leverandører er forpliktet til å levere oppdraget innen den avtalte leveringsdato. Partene kan også avtale tidsrom hvor leveransene skal skje innenfor, for eksempel «oppstart mellom 1. og 10. mai» eller lignende. Det vil i så fall foreligge en forsinkelse først dersom oppstart ikke skjer i form av forfatter/utgivers overlevering av manus 10. mai.

Spesielt for forfattere/utgivere

Definisjon utgiver

Med utgiver menes den som er ansvarlig for innholdet i boka, er ansvarlig for å gjennomføre utgivelsesprosessen og den som eier de økonomiske rettighetene til å selge boka. En forfatter som utgir bøker på eget forlag er selv ansvarlig utgiver.

Opphavsrett

BoldBooks er ikke et forlag og har ingen opphavsrettigheter til bøkene.

Ideelle rettigheter tilhører alltid forfatteren og varer evig
(Åndsverksloven § 5).

Økonomiske rettigheter kan forfatteren overdra til et forlag, med utløpsdato 70 år etter forfatterens dødsår (Åndsverksloven § 3). En forfatter som utgir på eget forlag beholder de økonomiske rettighetene selv.

Utgivelse av bøker på BoldBooks er kun tillatt dersom alle involverte rettighetshavere har gitt samtykke. Dersom rettighetene tilhører tredjepart, skal denne samtykke til publisering. Ovenstående gjelder alle originale bøker eller annet som er opphavsrettslig beskyttet.

BoldBooks er ikke ansvarlig for en brukers eventuelle krenkelser av tredjeparts rettigheter. Dersom BoldBooks mottar melding om at utgiveren krenker en tredjeparts rettigheter har BoldBooks rett til umiddelbart å fjerne boken fra boldbooks.no.

Forfattersider på boldbooks.com

BoldBooks tar for tiden ikke betalt for å opprette forfattersider. Vi forbeholder oss retten til å gjøre det om til en betalt tjeneste. Utgiveren skal varsles en måned i forkant.

BoldBooks står ikke ansvarlig for innholdet som forfatteren publiserer. Se for øvrig våre generelle brukerbetingelser.

Avslutning av oppføringen må skje skriftlig, for eksempel på e-post.

Kjøp av tjenester fra våre leverandører

Nettstedet gir mulighet for å komme i kontakt med tjenesteleverandører innenfor en rekke områder. Prisen avtales mellom leverandør/BoldBooks og utgiver på forhånd, og avtale er inngått når begge parter har godtatt prisen. 

Din bestilling av tjenester gjennom BoldBooks er forpliktende. Som utgiver av bøker regnes du ikke som en forbruker, men en næringsdrivende. Dette innebærer blant annet  at du ikke har noen angrerett i henhold til Lov om angrefrist.

Dersom du ønsker å avbestille våre tjenester gjelder følgende regler:
- Når BoldBooks/leverandøren har meldt oppstartsdato: 100 % av avtalt vederlag må betales.
- Når BoldBooks/leverandøren ikke har meldt oppstartsdato: 20 % av avtalt vederlag må betales.

Ved forsinket oppstart skal vederlaget likevel betales iht. avtalt oppstartsdato, selv om levering skjer senere som følge av nevnte forsinkelse. Våre leverandører har satt av tid til å arbeide med ditt prosjekt iht. oppstartsdato og tidsplan. Dersom din leveranse ikke kommer iht. oppstartsdato og tidsplan vil Boldbooks i tillegg ha rett til å fremsette krav på dokumenterte tap som følge av forsinkelsen, for eksempel dersom vår leverandør ikke får benyttet avsatt tid til annen inntektsbringende aktivitet som erstatning for det planlagte arbeid med ditt prosjekt. Boldbooks kan også kreve dekket øvrige utgifter som dokumenteres å være forårsaket av forsinkelsen.

Etter at tjenesten er utført, mottar utgiver faktura fra BoldBooks med en betalingsfrist på 7 dager. 

Dersom tjenesten er kjøpt som en del av en pakke følges betalingsplanen som avtalt ved pakkebestilling. 

Trykking av bøker faktureres ved bestilling, og må betales før trykkingen kan starte. Trykte bøker er BoldBooks' eiendom inntil trykkefaktura er betalt. 

Eventuelle klager på tjenesten skal rettes direkte til leverandøren som har utført oppdraget. Leverandøren skal gis anledning til å rette opp eventuelle feil og mangler.

Det presiseres uttrykkelig at BoldBooks AS kun formidler tjenesten og ikke er ansvarlig for kvaliteten av eller innholdet i eventuelle råd og veiledning som gis via leverandører tilknyttet BoldBooks AS. Hverken BoldBooks AS, dets styre, daglig leder, eller medarbeiderne, kan holdes ansvarlig for noen form for ulempe, tap eller skade som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon gitt av leverandørene tilknyttet nettstedet eller som måtte ha sammenheng med forsinket, uteblitt eller feilaktig rådgivning. 

Vurdering av tjenesteleverandører

Utgivere kan skrive anmeldelser av sin opplevelse med tjenesteleverandørene i leverandørens profil. 

Anmeldelsene kontrolleres jevnlig. BoldBooks forbeholder seg retten til å slette anmeldelser som ikke har noen begrunnelse. Hvis det rapporteres om anmeldelser med upassende innhold, kan disse fjernes fra nettstedet.

Innholdet skal ikke være skrevet i ond hensikt. Språket skal være anstendig. Det er ikke tillatt å vise til priser og tilbud, siden disse hele tiden kan endres. Det er ikke tillatt å nevne konkurrerende produkter. Det er ikke tillatt å oppgi kontaktinformasjon eller lenker til andre nettsteder i anmeldelsene.

Markedsføring fra BoldBooks

BoldBooks har rett, men ikke plikt, til å markedsføre boka og vårt samarbeid med forfatteren/utgiveren.

Spesielt for tjenesteleverandører

Definisjon tjenesteleverandør

Tjenesteleverandør er en som står oppført på boldbooks.no for å selge tjenester. I denne avtalen også kalt leverandør.   

Oppføring på nettstedet

Du plikter å gi sannferdig informasjon om din bakgrunn og kompetanse i faget du vil selge tjenester for.

Prisen for tjenesten skal komme tydelig fram på nettsiden. Om prisen må vurderes i hvert enkelt tilfelle må du legge ut et priseksempel.

Både BoldBooks og tjenesteleverandøren er avhengig av å levere kvalitet for å oppnå suksess.

BoldBooks forbeholder seg retten til å slette profilen til leverandører som BoldBooks mottar klager på, som har dårlig rating, som har ufullstendig profil, som får få oppdrag, som har lav kompetanse eller som av andre årsaker ikke passer inn. BoldBooks forplikter seg ikke til å oppgi noen grunn for slettingen.

Leverandøren kan ikke lenke eller henvise til andre steder på nettet hvor tjenester kan bestilles.

Avslutning av oppføringen må skje skriftlig, for eksempel på e-post.

Behandling av henvendelser fra utgivere

Utgivere kan være både forfattere og forlag, og andre som vil gi ut bøker.

Utgivere kan kontakte deg via BoldBooks’ nettsider. All kommunikasjon mellom leverandør og utgiver skal skje i innlogget løsning på BoldBooks.com, og ikke på e-post.

Leverandøren skal ikke inngå avtaler direkte med utgiveren utenom BoldBooks, hvis kontakt mellom leverandøren og utgiveren er opprettet gjennom boldbooks.no. Leverandøren skal heller ikke tilby en lavere pris til utgivere som tar kontakt direkte, hvis kontakten er opprettet via BoldBooks. 

Dersom et oppdrag er formidlet mellom Utgiver og Leverandør vil dere være forpliktet til å fortsette å benytte BoldBooks.

Du er pliktig til å svare på henvendelsen så snart som mulig, og innen to arbeidsdager. Dersom du er utilgjengelig for oppdrag må dette stå tydelig på presentasjonssiden din.

I tilbakemeldinger på utgiverens tekster skal leverandøren gi ærlige og konstruktive forslag til forbedringer. Leverandøren skal opptre med respekt og sørge for at også negative tilbakemeldinger blir formidlet på en måte som inspirerer til videre arbeid.

Ethvert økonomisk tap som måtte oppstå som følge av mangelfulle eller forsinkede arbeider iht. omforent tidsplan for hvert prosjekt, kan kreves erstattet. Dette gjelder også de videre konsekvenser for et bokprosjekt forsinkelse eller mangel vil medføre for et prosjekt, herunder for eksempel men ikke begrenset til ytterligere trykkerikostnader osv.

Betaling og oppgjør

Det er gratis å stå oppført som leverandør på boldbooks.com. Leverandøren betaler kun når det er gjort et salg. BoldBooks forbeholder seg retten til å endre dette med 1 måneds varsel. 

Når leverandøren mottar en henvendelse fra en kunde/utgiver, skal leverandøren og kunden/utgiver bli enige om pris på forhånd. Hvis kunden har kjøpt tjenesten som en del av en pakke avtales prisen med BoldBooks. 

Prisen er eksklusive merverdiavgift og inkluderer BoldBooks' andel. Når begge parter har godtatt prisen er det inngått avtale om oppdraget. BoldBooks har innsyn i dialogen og avtalen som har gjort.

Når oppdraget er gjennomført, skal leverandøren varsle BoldBooks om dette via å markere oppdraget som utført. BoldBooks fakturerer da kunden.

Leverandøren sender BoldBooks en faktura på avtalt beløp med fradrag av 20 % formidlingshonorar til BoldBooks, og med 30 dagers betalingsfrist. 

BoldBooks kan endre provisjonen etter å ha gitt leverandøren skriftlig beskjed med en måneds varsel. Provisjonen kan ikke endres på avtaler som allerede er inngått med kunder på det tidspunktet endringen varsles.

Utbetaling til leverandøren skjer etter 30 dager, og først etter at BoldBooks har mottatt innbetaling fra utgiveren. Dersom utgiveren av ulike årsaker ikke betaler, regnes beløpet som tapt både for BoldBooks og leverandøren. BoldBooks er da ikke pliktig til å utbetale det leverandøren har til gode. BoldBooks forplikter seg imidlertid til å forfølge kravet som en ordinær kreditor, dvs. i form av inkasso eller forliksklage m.v.

Endring av brukerbetingelsene

Endring av tjenesten, prisene og vilkårene

BoldBooks reserverer seg retten til å endre brukerbetingelsene. BoldBooks vil melde fra om signifikante endringer på nettsidene. Du bør sjekke brukerbetingelsene med jevne mellomrom for å se den nyeste versjonen. Større endringer vil varsles om på e-post til registrerte brukere.

BoldBooks forbeholder seg retten til å endre prisene, samt å begynne å ta betalt for tjenester som per i dag er gratis. De nye prisene kunngjøres direkte til kunden på den e-postadressen som ble oppgitt ved registrering, senest en måned før iverksettelse.

Personvern

Les vår personvernerklæring.

Ansvar, klage, tvist

Ansvarsfraskrivelse

Informasjon på nettsidene er ikke å betrakte som rådgivning. Brukeren er selv ansvarlig for å vurdere hensiktsmessigheten av informasjonen opp mot sin situasjon. BoldBooks er ikke ansvarlig for økonomiske eller juridiske konsekvenser som følge av handlinger brukeren har gjort ut fra informasjon på dette nettstedet.

BoldBooks søker å holde dette nettstedet tilgjengelig 24 timer i døgnet og å sikre at informasjonen på nettstedet er korrekt og oppdatert. Men BoldBooks påtar seg ikke erstatningsansvar hvis dette nettstedet er utilgjengelig til enhver tid eller hvis informasjonen på nettstedet ikke er korrekt, fullstendig eller oppdatert. Tilgang til dette nettstedet kan stanses uten varsel. BoldBooks kan foreta endringer av dette nettstedets innhold til enhver tid. Innholdet på dette nettstedet kan være foreldet, og BoldBooks er ikke forpliktet til å oppdatere det.

Materialet på dette nettstedet presenteres ”som det er”. BoldBooks og selskapets respektive styremedlemmer, ledelse, ansatte, aksjonærer og agenter, fraskriver seg ansvar for ethvert direkte eller indirekte tap eller skade som du eller en tredjepart kan oppleve som følge av at du bruker eller ikke er i stand til å bruke dette nettstedet eller innholdet på dette og nettsteder som er koblet til dette nettstedet.

Klage

Dersom du er misfornøyd med en tjeneste som er utført av en leverandør, ber vi deg klage direkte til den som har utført oppdraget, da BoldBooks kun er en formidler av tjenesten. Se punktet "Kjøp av tjenester fra våre underleverandører".

Dersom du er misfornøyd med informasjon på boldbooks.no ber vi deg fremme en skriftlig klage til BoldBooks AS på post@boldbooks.no.

Tvisteløsning

Enhver tvist vedrørende BoldBooks AS er underlagt gjeldende lover og regler i Norge. Dersom forhandlinger ikke fører frem, løses tvister ved ordinær domstolsbehandling med BoldBooks forretningsadresse som verneting.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

BoldBooks Logo
ALLi Partner Member
Ikon
Ikon
Ikon
Ikon
© BoldBooks 2024